Phân tích Kiểm nghiệm mẫu nước

VietLabs phân tích đa dạng các loại nước bao gồm: nước uống đóng chai, nước sinh hoạt, nước sản xuất, nước thải, nước nguồn,… các yếu tố hóa học, sinh học và vật lý trong nước gây ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến nguồn nước, sức khỏe của người dùng. VietLabs kiểm soát chất lượng nước dựa trên các QCVN quy định cho các loại nước để có thể tư vấn, xét nghiệm về nguồn nước và các biện pháp nâng cao chất lượng nước sinh hoạt ăn uống cho khách hàng.